* Mô tả công việc

- Hiểu cơ sở hạ tầng ứng dụng hiện tại và đề xuất thay đổi.
- Xác định và ghi lại các trường hợp sử dụng tốt nhất, và chiến lược liên quan đến việc triển khai ứng dụng và bảo trì cơ sở hạ tầng.
- Từ cơ sở hạ tầng hiện tại, chuyển sang sử dụng cơ sở hạ tầng mới có khả năng mở rộng, khả dụng cao mà dịch vụ không bị ngừng hoạt động một giây phút nào.
- Thiết lập monitoring stack.
- Xác định chiến lược hoạch định năng lực dịch vụ.
- Xử lý CI / CD cho ứng dụng bằng cách sử dụng AWS CI / CD stack.
- Viết code cơ sở hạ tầng bằng Cloud Formation hoặc tương tự.

 

* Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm core AWS service.
- Có kinh nghiệm về giải pháp giám sát như Cloud Watch, x-ray, metrics, Elastic, search, datadog, Prometheus,và ELK stack
- Có kiến thức về viết code (IaC) cơ sở hạ tầng bằng Cloud Formation hoặc Terraform, serverless, Ansible, chef, cloud formation.
- Có kinh nghiệm xây dựng, bảo trì hoạt động các ứng dụng cloud-native.
- Ưu tiên có kiến thức về Serverless bằng AWS Lambda, chẳng hạn như Serverless Application Model (AWS SAM).
- Thiết kế và xử lý CI / CD (Jenkins, Code build, Codepine line, docker).
- Xử ký tự động hóa services (blue/green, canary) và quản trị các nền tảng. (Kinh nghiệm ở Kubernetes hoặc Amazon ECS)
- Có kiến thức nền tảng tốt về quản trị Linux / Unix.
- Có kiến thức về best practice liên quan bảo mật (ví dụ: sử dụng IAM Roles, KMS, v.v.).

 

*** Vui lòng nộp CV bằng tiếng Anh.
Công ty sẽ liên hệ với những ứng viên được chọn, CV của bạn sẽ được lưu lại tại công ty.
Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.


 

Upload your CV
One file only, 5 MB limit, file types: pdf, docx, pptx.